Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Author: SuperUser Account/11 Tháng Năm 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% học sinh các cấp, sinh viên người dân tộc thiểu số được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới; 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở cấp huyện, cấp xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

HÀ NHUNG

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x