Giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam (Thứ Sáu 18/05/2018 | 10:53 GMT+7)

VH- Kỷ niệm 75 năm ra đời bản đề cương lịch sử, ngày 17.5 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943”.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh: “Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh khởi thảo và công bố năm 1943 được coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân…”.

Theo các nhà nghiên cứu, trong bối cảnh xã hội Việt Nam 75 năm về trước, sự xuất hiện của bản Đề cương văn hóa 1943 đã thức tỉnh, lôi cuốn và tập hợp đông đảo nhân dân Việt Nam nói chung, giới trí thức và những người hoạt động văn hóa nói riêng tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xóa bỏ sự nô dịch về văn hóa, áp bức về chính trị và sự bóc lột về kinh tế của chủ nghĩa thực dân.

Tiếp cận bản đề cương trên phương diện cương lĩnh văn hóa mang giá trị khoa học và ý nghĩa thời đại, PGS.TS Đặng Hữu Toàn nhấn mạnh: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đã tạo ra một bước ngoặt mới, mở ra một thời kỳ mới trong đường lối tiến hành cách mạng văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam, đưa ra cách hiểu mới về văn hóa, xác định phạm vi đúng đắn của văn hóa, mối quan hệ của văn hóa với các lĩnh vực hoạt động khác của con người, của cách mạng văn hóa với cách mạng chính trị và cách mạng kinh tế; ở tính định hướng và vai trò gợi mở của nó trong việc xác định phương thức, cách thức tiến hành cách mạng văn hóa và những nguyên tắc nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, nền văn hóa mới Việt Nam…”.

Nhiều tham luận giá trị khác cũng đã được gửi về Hội thảo. Các bài viết đã tiếp cận bản Đề cương văn hóa Việt Nam theo nhiều phương diện khác nhau, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các ý tưởng của những nhà nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên, tất cả đều chú trọng vào việc khẳng định giá trị soi đường, sự trường tồn của Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng và việc vận dụng những tư tưởng của Đề cương văn hóa vào quá trình xây dựng nền văn hóa dân tộc .

Có thể kể đến một số góc độ tiếp cận ở các tham luận như: Sự phát triển nhận thức của Đảng từ Đề cương 1943 đến Nghị quyết số 33-NQ/TW về đường lối văn hóa Việt Nam; Đề cương văn hóa Việt Nam- giá trị nền tảng cho quá trình xây dựng và phát triển lý luận về văn hóa của Đảng; Đề cương văn hóa Việt Nam với sự phát triển tư duy của Đảng về văn hóa; Giá trị lịch sử của ba nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa trong đề cương về văn hóa Việt Nam; Quan điểm của Đảng về vai trò văn hóa trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới theo định hướng Đề cương văn hóa năm 1943; Xây dựng nền văn hóa mới theo Đề cương Văn hóa Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh…

HOÀNG VY

Print
Tags: